Stopover

London Travel Blog

 › entry 3 of 30 › view all entries
London

First Dutch version then English version below and as last you will find the Spanish version:

 

Helaas moeten we op Heathrow wachten tot we een gate krijgen. Het is hier zo druk dat het wel een tijdje duurt, voordat we via een slurf het vliegveld inlopen. We moeten de gate vinden waar onze connexion flight vandaan gaat, het wordt gate B48. Het is ongeveer half uur lopen, voordat we bij de gate aankomen. Tevens krijgen we nog twee controleposten voordat we gate B48 bereiken. We moeten hier een tijdje wachten, want onze vlucht gaat pas om 09.00 uur. Toch gaat de tijd snel want, voordat we weten mogen we boarden. We zitten vooraan dus we boarden als een van de eerste toeristen. Het vliegtuig is half leeg of half vol, dus bezetten wij 3 stoelen.

 

Ik kom mijn tijd door met het lezen van diverse tijdschriften.

Daarnaast heb ik een echte leuke, mooie vrouwenfilm gezien: PS I love you.

London Heathrow airport

Na de film besluiten we te gaan kaarten. Na negen potjes moeten we stoppen. Tuurlijk win ik!!!! Jos probeert vaak genoeg revanche te nemen, maar zal het hem lukken deze vakantie om mij te verslaan??? Om hier achter te komen zal je al mijn blogs moeten lezen! hihi!Het staat nu in ieder geval 7-1 voor Anna-Isabel.

We krijgen ons avondeten geserveerd. Zodra men het afval komt ophalen, wordt kort daarna de daling ingezet. Jeetje, we gaan al bijna landen. Spannend! We komen ruim een uur te vroeg in Delhi aan, echter slaat dan het noodlot toe.Het is zo druk in de lucht rondom Delhi dat we 3 keer over Delhi moeten cirkelen voordat wij akkoord krijgen om te landen. Dit geintje heeft ons 1 uur gekost. We landen om 23.21 uur. Zodra je het vliegtuig uitloopt ruik je Delhi al; je ruikt/voelt warme en vieze lucht. Snel lopen we naar de bagageband. Nu door de douane en hopen dat wij onze agent vinden. Als we naar buiten lopen zien we ontzettend veel agentschappen of reisorganisaties met bordjes met namen bij zich.  We beginnen eerst rechts en daarna pas links. Jeetje, nu nog mijn naam zien te vinden. In mijn ooghoeken zie al snel mijn naam aan de linkerkant. We worden verwelkomd en lopen snel naar de auto. Bij de auto krijgen we een echte Indiase welkomst; terwijl we een krans van Afrikaantjes om ons nek krijgen, word namasthe gezegd. Snel leggen we de bagage in de auto en gaan we op weg naar ons hotel.

Ik kan niet wachten om India te leren kennen.

De rit duurt ongeveer een half uur. We rijden langs de ambassades. We zien veel groene perken.

Daarnaast zien we dat mensen hier op straat leven.Op een gegeven moment rijden we een buurt in, vlakbij de Turkman Gate. Ik zeg net tegen Jos jeetje, wat is dit een arme buurt, geen verlichting, zit eruit als geen goede buurt. Ik hoop niet dat we hier s' avonds door hoeven te lopen. Ik was nog niet uitgesproken of de auto stopt! Wat hier??? Ja, hier is ons hotel. Hotel Broadway! Het ligt tussen Turkman Gate en Delhi Gate in. Het inchecken gaat moeizaam en onvriendelijk, maar goed het is de eerste reisdag voor ons. We zijn ontzettend laat dus geven we hier geen aandacht aan. We willen gewoon zo snel mogelijk naar bed want morgen is het weer vroeg op. Hoe sneller ik ga slapen hoe sneller het morgen is en ik Delhi kan ontdekken!

English version

Unfortunately we have to wait at Heathrow before we can unload ourselves from the aircraft.

London Heathrow airport
It is so busy that it takes a while before we finally can go to the hall. We must find the gate where our flight connexion goes from, the gate is B48. It is about half hour walk before we arrive at the gate. Also we get two checkpoints before we reach at gate B48. We have to wait a while, because our flight is only at 09.00 hours. Time flies because before we know we can board. We sit in front so we enter the aircraft as one of the first tourists. The plane is half empty or half full, so we occupied 3 seats.

 

I do my time reading the various magazines I brought with me. I also saw a real nice woman movie: PS I love you.
After the film we decide to play cards. After nine jars we need to stop. Sure I win!! Jos tries often enough to take revenge, but will he succeed this holiday to beat me?? To find out whether he will or not you have to read my blogs! hihi! It is now 7-1 for Anna-Isabel. 
Diner is served. When the stewards come to pick up the waste, shortly after we starting the process of landing. Jeez, we are almost there. Exciting!

 

We are more than one hour to early at Delhi, but then disaster strikes.

It is so busy in the air around Delhi that we have to cycle rounds in the air about 3 times before we can land.

 

This joke cost us 1 hour. We land at 23.21 hours. Once you land at the airport of Delhi you really can smell the dirty air and feel the heat. Quickly we walk to the baggage claim. Then customs and hope that we find our agent.

When we walk out we see a lot of travel agencies with signs up with names. We start first right side before going to the left side. Jeez, now I have to find my name in this crowd. In my peripheral vision I see my name on the left side. We are welcomed by local agent and he takes us quickly to the car. In the car we get a true Indian welcome, while a wreath of marigolds was put on our necks, they said Namaste. Quickly we put the luggage in the car and off we go to our hotel.
I can not wait to get to know India. The journey takes about half hour. We drive past the embassies. We see many green bounds. We also see that people are living on the streets. At one time we drive into a neighbourhood, near the Turkman Gate, I just say to Jos: Crikey, this is a poor neighbourhood, no lights, is feels like not very good neighbourhood.

I hope that we not have to walk here by night. I was not finished saying this or the car stops! What now?? Yes, here is your hotel. Hotel Broadway! The hotel lies between the Turkman Gate and Delhi Gate in. The check in went very difficult, slowly and unfriendly but it is the first day for us and we are very late so we didn't too much attention to it. I just wanted to go bed, because tomorrow it is again early.

The faster I go to sleep the sooner it will be tomorrow and I can finally explore Delhi!

 

Spanish version:

Desafortunadamente tenemos que esperar en Heathrow para tener una puerta.

Finally go to India!
E
stá tan ocupado. Tenemos que encontrar la puerta donde nuestra conexión de vuelo se va, es la puerta B48. Se trata de caminar un media hora antes de llegar a la puerta. También tenemos dos puntos de control antes de llegar a la puerta B48. Tenemos que esperar bastante tiempo, porque nuestro vuelo va a las 09.00 horas. Sin embargo, el tiempo va volando, porque antes de que sabemos ya podemos embargar. El avión está medio vacío o medio lleno, asi podemos ocupar 3 sillas.

 

Durante un tiempo esto leeindo mis revistas.

Bye, bye London

Despues de un rato se pone una película muy bonita: PS Te amo.
Después de la película decidimos jugar a las cartas. Después de nueve partidos tenemos que parar. Claro que gano yo!! Jos trata a menudo suficiente para tomar venganza, pero ¿Tendrá éxito esta vacaciones para vencer a mí?? Para saber si Jos puedo ganar de mi tienes que leer mis blogs!
hihi! Ahora es al menos 7,1 por Anna-Isabel.

Hemos servido la cena. Una vez que se recoge los residuos, poco tiempo queda para la aterriza. Por Dios, estamos casi en India. Emocionante! Está tan ocupado en el aire alrededor de Delhi que debemos cicular por Delhi por lo menos 3 veces antes de atirriza a la tierra.
Bye, bye London
Esta broma nos costo 1 hora. Aterrizamos a 23,21 horas. Una vez que el olor del aire conduce Delhi ya, huele / sensación de calor y el aire sucio. Rápidamente caminamos a la reclamación de equipaje. Ahora, a través de las aduanas y la esperanza de que nos encontramos con nuestro agente. Cuando salimos, vemos un montón de agencias de viajes con los signos con los nombres con ellos. Empezamos la derecha primero y luego simplemente se fue. Vaya, ahora tenemos que encontrar mi nombre. En mi visión periférica pronto ver mi nombre a la izquierda. Nos da la bienvenida y rápidamente correr hacia el coche. En el coche, tenemos una verdadera bienvenida a la India, mientras que una corona de margaritas para conseguir nuestros cuellos, obtener namasthe dijo.
playing cards
Rápidamente pusimos las maletas en el coche y nos vamos a nuestro hotel.

No puedo esperar para conocer la India. El trayecto dura aproximadamente media hora. Hemos pasado la zona de la unidad de las embajadas.
Vemos muchos Bounds Green.

También vemos que aquí la gente viven en la calle.En un punto nos dirigimos a un barrio cerca de la Puerta turcomano. Acabo de decir a Jos ¡Caray, esto es un barrio pobre, sin luces, no es como cualquier buen vecindario. Espero que por la noche no tenemos  que caminar. Yo no he  terminado decirlo o el coche se detiene! ¿Y ahora qué?? Sí, aquí está nuestro hotel. Hotel Broadway! Está situado entre la Puerta Dehli y la Puerta turcomano.
playing cards
El control es difícil y poco amistoso, pero es bueno el primer día para nosotros. Estamos muy tarde, así que no puede dar atención. Sólo queremos que darse prisa a la cama porque mañana es el tiempo desde el principio.
Cuanto más rápido me voy a dormir más rápido es mañana y puedo conocer Dehli/India!

Join TravBuddy to leave comments, meet new friends and share travel tips!
London
London
London Heathrow airport
London Heathrow airport
London Heathrow airport
London Heathrow airport
Finally go to India!
Finally go to India!
Bye, bye London
Bye, bye London
Bye, bye London
Bye, bye London
playing cards
playing cards
playing cards
playing cards
London
photo by: ulysses