White Cap Falls.

White Cap campground., Seton Portage, Canada
Seton Portage